קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: רופאים
איזור: כל הארץ

הנדון: הודעה לפרסום - מכרז פומבי 9/2018 - הזמנה להציע הצעות בנושא שירותי ייעוץ בתחום הרפואה התעסוקתית - רופא/ה מומחה/ית

א. שירותי הייעוץ יכללו בין היתר:
1. בחינת תיקים רפואיים ובחינת חוות הדעת הרפואיות עליהן הסתמכו חברות הביטוח ומתן חוות דעת אודות מצבם התעסוקתי של המבוטחים, על פי החומר הרפואי הקיים בתיקי התביעות;
2.ייעוץ מקצועי ביחס לשאלות מתחום הרפואה התעסוקתית העולות אגב יישוב תביעות אובדן כושר עבודה, וכן ייעוץ רפואי לצורך טיפול בפניות ציבור שעניינן תחום הרפואה התעסוקתית.

ב. רשאי/ת להשתתף במכרז מציע העונה על התנאים הבאים:
1. המציע/ה הוא אישיות משפטית אחת בלבד.
1.1 אם המציע הוא תאגיד - קיומם של שני התנאים הבאים במצטבר, בנוסף לכל האמור להלן לעניין עמידה בתנאי הסף למגיש ההצעה:
א. המציע רשום כדין בישראל במרשם הרשמי הרלוונטי, ללא חובות אגרה שנתית לרשם החברות או השותפויות, בגין השנים הקודמות לשנה שבה מוגשות ההצעות למכרז ואינו מפר חוק ולא קיימת לגביו התראה על הכרזתו כמפר חוק.
ב. בעל השליטה במציע הוא רופא, המקיים את כל תנאי הסף במכרז זה. לחלופין - המציע התקשר עם רופא, אשר מקיים את כל תנאי הסף האמורים במכרז זה, והרופא דלעיל הוא שיעניק את השירותים למזמין בעצמו (להלן – רופא המציע).
1.2 אם המציע אינו תאגיד - המציע רשום כעוסק מורשה במע"מ. השירותים למזמין יסופקו ע"י מציע המקיים את כל תנאי הסף האמורים במכרז זה, או לחילופין באמצעות רופא המציע המקיים את כל תנאי הסף, כהגדרתו לעיל.
2. המציע, או רופא המציע, לפי העניין, הוא בעל תואר אקדמאי ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, בתחום הרפואה.
3. המציע או רופא המציע, לפי העניין, הוא בעל רישיון לעסוק ברפואה בישראל, ובעל תואר מומחה ברפואה תעסוקתית כמשמעו בתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) התשל"ג-1973.
4. המציע או רופא המציע, לפי העניין, הוא בעל ניסיון מקצועי של 2 שנים לפחות במתן חוות דעת בתחום הרפואה התעסוקתית.
5. ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

ג. המכרז כולל שני סלי שירותים להיקף התקשרות של שנה, עם אופציה חד צדדית למזמין להמשיך את ההתקשרות במספר תקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת. סך כל מימושי האופציות כאמור לעיל לא יעלה על ארבע שנים:
1. סל א' - שירותים לצורך ביצוע ביקורות שיוטלו על הגוף המפוקח מכוח סעיף 97 לחוק הפיקוח על הביטוח בהיקף של עד 500,000 ₪ כולל מע"מ לשנה.
2. סל ב' - שירותים לצורך טיפול בפניות ציבור בהיקף של עד 50,000 ₪ כולל מע"מ לשנה, אשר ישולמו על ידי המזמין.

ד. הצעות המחיר
התעריף המקסימאלי לשעת ייעוץ הינו 850 ₪, כולל מע"מ. המציעים נדרשים להציע שיעור הנחה מתעריף זה.

ה. שאלות הבהרה והודעות המזמין:
כל מציע יהיה רשאי להפנות בכתב שאלות הבהרה בקשר למכרז לעו"ד הדס צבי שכטר באמצעות דואר אלקטרוני:shmichrazim@mof.gov.il
עד ליום 01.11.18, בשעה 14:00.

ו. הגשת הצעות
את ההצעות יש להגיש פיזית ולא באמצעות הדואר לתיבת המכרזים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בכתובת הבאה: רח' עם ועולמו 4 (בנין ריגר-פדרמן), ירושלים, עד ליום [29.11.18], בכל יום בין השעות 9:00 ל- 14:00, למעט ביום [29.11.18] אשר הוא המועד האחרון להגשת הצעות- אשר בו תוגשנה ההצעות לא יאוחר מהשעה 10:00 בבוקר.

ז.כללי
הצעות למכרז תוגשנה במעטפות סגורות ללא שום סימני זיהוי של המציע. על המעטפות יירשם מספר המכרז בלבד.

עורך המכרז אינו מתחייב לבחור כל הצעה שהיא והוא יהיה רשאי לבטל את המכרז כולו או חלקו, או לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתו הבלעדי.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

נוסח מלא ומחייב של המכרז מתפרסם באתר האינטרנט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בכתובת:http://mof.gov.il/hon